Πολιτική Προστασία

Ο Σύλλογος είναι ενταγμένος στα μητρώα Πολιτικής Προστασίας

Εγγραφή νέου μέλους

Η εγγραφή νέου μέλους είναι 40€. *Για τους αδειούχους ραδιοερασιτέχνες η εγγραφή είναι 20€.

Δωρεάν μαθήματα

Ο Σύλλογος προσφέρει δωρεάν μαθήματα στα μέλη του για την απόκτηση πτυχίου ραδιοερασιτέχνη.

Μας στηρίζουν


 

 

Καταστατικό

Άρθρο 1ο

Ιδρύεται Σωματείο μη Κυβερνητικού και μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την επωνυμία «ΟΜΑΔΑ ΡΑΔΙΟΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ» (Ο.Ρ.Θ.).

Άρθρο 2ο

Έδρα της Ομάδας ορίζεται η πόλη (πολεοδομικό συγκρότημα) της Θεσσαλονίκης.

Άρθρο 3ο

Η Ομάδα χρησιμοποιεί σαν διακριτικό γνώρισμα την επωνυμία της και ειδικότερα, για την ημεδαπή το «ΟΜΑΔΑ ΡΑΔΙΟΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ», και με συνοπτική μορφή «Ο.Ρ.Θ.», και για την αλλοδαπή το «ΤΗESSALONIKI'S AMATEURS RADIO GROUP» και συνοπτικά «T.A.R.G.».

Η σφραγίδα της Ομάδας είναι στρόγγυλη και αποτελείται από την επωνυμία της (στα ελληνικά ή στα αγγλικά) σε κυκλική διάταξη και τον συνοπτικό τίτλο στα αγγλικά (T.A.R.G.) και στο κέντρο του κύκλου υπάρχει το σχέδιο έμβλημα της Ομάδας που απεικονίζει μία μονοκατοικία, η οποία φέρει επ' αυτής και πλαισιώνεται πέριξ αυτής από διάφορους τύπους κεραιών, ενώ ως φόντο και αριστερά της οικίας, με σχήμα κύκλου, διακρίνεται η Σελήνη.

Άρθρο 4ο

Σκοπός της Ομάδας είναι η δια παντός νομίμου μέσου διάδοση του ραδιοερασιτεχνισμού στο νομό Θεσσαλονίκης και γενικότερα στην Ελλάδα, η διατήρηση, η διάδοση και η προώθηση του θεσμού του ραδιοερασιτεχνισμού μέσα στα πλαίσια των νόμων της χώρας και σύμφωνα με τα διεθνή καθιερωμένα, η εκπροσώπηση των μελών της Ομάδας ενώπιον των Ελληνικών Αρχών και των άλλων Ενώσεων και η εκπαίδευση των νέων υποψηφίων ραδιοερασιτεχνών της περιοχής της Θεσσαλονίκης.

Η διά μαθημάτων, διαλέξεων, προβολών, πειραμάτων και ανακοινώσεων μύηση των μελών στα ραδιοερασιτεχνικά θέματα και η ανιδιοτελής χρήση του ασυρμάτου κατά τα διεθνή πρότυπα για ασύρματη επικοινωνία με τους συναδέλφους της υφηλίου.

Η διά αναμεταδοτών, επαναληπτών και λοιπών συστημάτων ασυρμάτου, επικοινωνία μεταξύ των μελών και η συνδρομή προς την Πολιτεία και το κοινωνικό σύνολο, ιδίως σε περιπτώσεις κινδύνου και εθνικής ανάγκης (σεισμοί, πλημμύρες, πυρκαγιές, ατυχήματα κ.ά.)

Η παροχή και η εξασφάλιση τηλεπικοινωνιακής κάλυψης και υποστήριξης επιχειρήσεων βοήθειας σε περιπτώσεις φυσικών ή μη καταστροφών, εκτάκτων αναγκών, θεομηνιών κ.λπ., είτε μεμονωμένα, είτε σε συνεργασία με άλλους επίσημους (κρατικούς ή τοπικούς) ή μη (ιδιωτικούς) φορείς, υπηρεσίες, ομάδες και οργανώσεις. Πα την εξυπηρέτηση του σκοπού αυτού, η Ομάδα, αλλά και τα μέλη αυτής μεμονωμένα, μπορούν να εγγράφονται ή να συνδέονται με οποιοδήποτε τρόπο με φορείς, υπηρεσίες και οργανώσεις που έχουν τον ανωτέρω ως κύριο ή αποκλειστικό σκοπό.

Η έκδοση και διανομή δωρεάν στα μέλη περιοδικού τεύχους (σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή) με ειδήσεις και ανακοινώσεις για τον ραδιοερασιτεχνισμό και νέα από την περιοχή της Θεσσαλονίκης και όλη την Ελλάδα καθώς και διαφόρων ενημερωτικών εκδόσεων για τους υποψήφιους και τους ενδιαφερόμενους για τον ραδιοερασιτεχνισμό. Ο τύπος και η μορφή των διαφόρων εκδόσεων καθώς το ποσό της συνδρομής θα καθορίζεται με απόφαση του Δ.Σ..

Η απονομή σε αδειούχους ραδιοερασιτέχνες (μέλη ή όχι της Ένωσης) επαίνων (awards) εφ' όσον εκπληρώσουν τις προϋποθέσεις που θέτει το Δ.Σ. (Διοικητικό Συμβούλιο). Η μορφή των επαίνων αυτών και οι προϋποθέσεις χορήγησης τους θα καθορίζεται με απόφαση του Δ.Σ..

Η ανάπτυξη και η ενδυνάμωση σχέσεων φιλίας, αλληλεγγύης και συναδελφικού πνεύματος μεταξύ των μελών της Ομάδας.

Η συνεργασία με Εθνικές και Διεθνείς ραδιοερασιτεχνικές Οργανώσεις και Ενώσεις, καθώς και με πάσης φύσης και μορφής νομικά ή φυσικά πρόσωπα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, που έχουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς με αυτούς της Ομάδας, καθώς και η ένταξή της σ' αυτές.

Άρθρο 5ο

Τα μέλη της Ομάδας διακρίνονται σε Τακτικά, Δόκιμα και Επίτιμα. Τακτικά μέλη της Ομάδας εγγράφονται ύστερα από αίτησή τους και με σύμφωνη απόφαση του Δ.Σ., αδειούχοι ραδιοερασιτέχνες, ραδιολήπτες και φίλοι του ραδιοερασιτεχνισμού που είναι πρόθυμοι να βοηθήσουν στη στελέχωση και στους σκοπούς της Ομάδας και έχουν αποδεδειγμένα ραδιοερασιτεχνική δραστηριότητα, αφού πρώτα έχουν παραμείνει για ένα χρόνο τουλάχιστον στην τάξη των δοκίμων.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την εγγραφή κάποιου ως δόκιμου μέλους είναι η καταβολή του τέλους εγγραφής, του οποίου το ύψος καθορίζει το Δ.Σ..

Όλα τα υπογράφοντα το παρόν ιδρυτικά μέλη λογίζονται σαν τακτικά.

Δόκιμα μέλη εγγράφονται ύστερα από αίτησή τους και με σύμφωνη απόφαση του Δ.Σ., οι ενδιαφερόμενοι για τη διάδοση του ραδιοερασιτεχνισμού στη Θεσσαλονίκη και οι οποίοι έχουν ή θέλουν να αποκτήσουν άδεια ραδιοερασιτέχνη ή θέλουν να παραμείνουν ραδιολήπτες.

Τα δόκιμα μέλη αποκτούν το δικαίωμα να γίνουν τακτικά μετά τη συμπλήρωση ενός χρόνου και ύστερα αττό αίτησή τους στο Δ.Σ. της Ομάδας προσυπογραφόμενη και από δύο ιδρυτικά μέλη ή από δύο τακτικά μέλη της Ομάδας που έχουν συμπληρώσει χρονικό διάστημα από την εγγραφή τους ως τακτικά μέλη μεγαλύτερο των πέντε ετών.

Επίτιμα μέλη της Ομάδας μπορούν να ανακηρυχθούν με απόφαση της Γ.Σ. της Ομάδας και ύστερα από σχετική πρόταση του Δ.Σ., πρόσωπα εξέχοντα στην κοινωνία ή άτομα που έχουν προσφέρει εξαιρετικές υπηρεσίες στην κοινωνία και στους σκοπούς της Ομάδας. Τα επίτιμα μέλη απαλλάσσονται από κάθε οικονομική υποχρέωση και δεν έχουν δικαίωμα ψήφου στις Γενικές Συνελεύσεις, μπορούν όμως να παρευρίσκονται στις Γ.Σ. και έχουν δικαίωμα λόγου.

Τα τακτικά και τα δόκιμα μέλη πρέπει να προκαταβάλουν το τέλος εγγραφής και τις συνδρομές τους, το ύψος καθορίζεται από το Δ.Σ.. Τα δόκιμα μέλη δεν έχουν δικαίωμα ψήφου, ενώ μπορούν να μετέχουν στις Γ.Σ., έχοντας δικαίωμα λόγου.

Αυτονόητο είναι ότι μέλη που δεν έχουν δικαίωμα ψήφου για οποιοδήποτε λόγο (π.χ. δόκιμα μέλη ή τακτικά μέλη που έχουν οικονομικές οφειλές προς την Ομάδα), στερούνται και το δικαίωμα να εκλέγονται σε οποιοδήποτε αιρετό αξίωμα. Δικαίωμα προς το εκλέγεσθαι έχουν εκ των τακτικών μελών μόνον όσα κατέχουν άδεια ραδιοερασιτέχνη.

Η οικειοθελής αποχώρηση μέλους της Ομάδας γίνεται με έγγραφη αίτηση του προς το Δ.Σ. και εφ' όσον έχει τακτοποιημένες τις οικονομικές του υποχρεώσεις. Η σχετική αίτηση του μέλους πρέπει οπωσδήποτε να υποβάλλεται στο Δ.Σ. τρεις μήνες πριν τη λήξη της διαχειριστικής περιόδου και ισχύει από τη λήξη αυτής.

Η εγγραφή ενός δοκίμου μέλους προτείνεται από δύο τακτικά μέλη της Ομάδας και εγκρίνεται από το Δ.Σ..

Δεκτοί γίνονται ημεδαποί και αλλοδαποί ραδιοερασιτέχνες, ραδιολήπτες και φίλοι του ραδιοερασιτεχνισμού, καθώς επίσης και ανήλικοι, εφόσον όμως υπάρχει σχετική έγγραφη συναίνεση των προσώπων που ασκούν τη γονική τους μέριμνα. Δεν μπορούν να γίνουν δεκτά άτομα που είναι ήδη μέλη άλλου ραδιοερασιτεχνικού σωματείου ή ένωσης με έδρα το νομό Θεσσαλονίκης. Για την εξασφάλιση της ανωτέρω προϋπόθεσης, θα υπάρχει σχετική δήλωση του ενδιαφερόμενου στο έντυπο της αίτησης εγγραφής που θα συμπληρώνει και θα υπογράφει. Το ασυμβίβαστο αυτό, εφόσον διαπιστωθεί μετά την εγγραφή του μέλους, οδηγεί στην άνευ ετέρου διαγραφή του, εκτός εάν το μέλος, εντός δίμηνης προθεσμίας που τάσσεται με σχετική έγγραφη ειδοποίηση του Δ.Σ., υποβάλλει την έγγραφη παραίτησή του από το άλλο σωματείο ή ένωση και αυτή γίνει δεκτή. Από τη στιγμή που θα διαπιστωθεί το ασυμβίβαστο και κατόπιν απόφασης του Δ.Σ. η ιδιότητα του μέλους τελεί σε αναστολή και μάλιστα ως προς όλα τα προνόμια και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτήν ή άλλως δεν γίνεται δεκτή η αρχική αίτησή του, η οποία παραμένει σε εκκρεμότητα. Σε περίπτωση που το μέλος υποβάλλει νόμιμα την παραίτησή του στο άλλο ραδιοερασιτεχνικό σωματείο, έχοντας εκπληρώσει όλες τις οικονομικές του υποχρεώσεις προς αυτό, αλλά παρ' όλα αυτά δεν προβαίνει αυτό για λόγους που αφορούν το ίδιο σωματείο στη διαγραφή του μέλους, τότε η υφιστάμενη εκκρεμότητα τερματίζεται με την υποβολή δήλωσης του μέλους προς το Δ.Σ. της Ομάδας, με την οποία αυτό βεβαιώνει ότι ακολούθησε όλες τις νόμιμες και προβλεπόμενες από το καταστατικό του άλλου σωματείου διαδικασίες και ότι παρ' όλα αυτά δεν έχει ληφθεί η σχετική με τη διαγραφή του απόφαση ή ότι αυτή για κάποιο λόγο απορρίφθηκε (υποβάλλοντας στην περίπτωση αντίγραφο της απόφασης του αρμόδιου οργάνου του άλλου σωματείου), δηλώνοντας ότι δεν θεωρεί πλέον τον εαυτό του μέλος του άλλου σωματείου και ότι δεν πρόκειται να συμμετέχει σε δραστηριότητες ή εκδηλώσεις αυτού. Σε κάθε περίπτωση ανήκει στην απόλυτη διακριτική ευχέρεια του Δ.Σ. της Ομάδας να κάνει τελικά δεκτή την αίτησή του ή να προβεί στη διαγραφή του.

Η ένταξη του μέλους στην Ομάδα αυτή είναι προαιρετική, κάθε μέλος όμως υποχρεούται να συμβάλλει με όλες του τις δυνάμεις και ανάλογα με τις δυνατότητες και τις ικανότητές του στην προώθηση και ευόδωση των σκοπών της, προσφέροντας όταν και όπως αυτό ήθελε ζητηθεί, μη δικαιούμενο όμως ουδεμίας αμοιβής ή αποζημίωσης. Κατ' εξαίρεση και κατόπιν απόφασης του Δ.Σ. είναι δυνατόν να καταβάλλονται στα μέλη ποσά που τυχόν απαιτούνται για την μετάβαση, διαμονή και διατροφή τους εκτός του νομού Θεσσαλονίκης, εφόσον η μετάβαση αυτή γίνεται κατόπιν εντολής του Δ.Σ. και για την εξυπηρέτηση των συμφερόντων της Ομάδας. Επίσης όλα τα μέλη υποχρεούνται να συμμετέχουν ενεργά σ' όλες τις δραστηριότητες και τις εκδηλώσεις της Ομάδας και να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους μέσω των οργάνων αυτής (π.χ. μέσω των Επιτροπών).

Άρθρο 6ο

Η Ομάδα διοικείται από πενταμελές Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) που εκλέγεται κάθε δύο χρόνια ύστερα από μυστική ψηφοφορία από τα τακτικά μέλη της Ένωσης και του οποίου η θητεία είναι διετής.

To Δ.Σ. αποτελούν ο Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος, ο Γενικός Γραμματέας, ο Ταμίας και ένα μέλος.

Το Δ.Σ. συνεδριάζει τακτικά τουλάχιστον μία φορά κάθε τρεις μήνες και έκτακτα όποτε το ζητήσει ο Πρόεδρος ή τρία μέλη του και βρίσκεται σε απαρτία όταν παρίστανται κατά τη συνεδρίαση τρία μέλη του τουλάχιστον.

Το Δ.Σ. προπαρασκευάζει τις εργασίες της Γενικής Συνέλευσης (Γ.Σ.), εκτελεί τις αποφάσεις αυτής, διαχειρίζεται την περιουσία της Ομάδας, επιβλέπει τη λειτουργία των Επιτροπών και γενικά ασχολείται με την επίτευξη του σκοπού αυτής.

Άρθρο 7ο

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ., ή ο νόμιμος αναπληρωτής αυτού, εκπροσωπεί την Ομάδα ενώπιον κάθε Δημόσιας, Διοικητικής και Δικαστικής Αρχής, Υπηρεσίας και Δικαστηρίου οποιουδήποτε βαθμού, φυσικού ή νομικού προσώπου δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου (ενδεικτικά και όχι αποκλειστικά ενώπιον Δ.Ο.Υ., Ε.Λ.Τ.Α., Ο.Τ.Α., Τραπεζών κ.λπ.), ημεδαπού ή αλλοδαπού, ενώπιον Δημοσίων Οργανισμών, Αρχών Τοπικής Αυτοδιοίκησης κάθε βαθμίδος και των Οργανισμών ή Υπηρεσιών ή Επιχειρήσεων αυτών, διορίζει πληρεξούσιους δικηγόρους ή μη, υπογράφει μαζί με τον Γενικό Γραμματέα όλα τα έγγραφα της Ένωσης (εντάλματα και πρακτικά) και εκτελεί τις αποφάσεις των Γ.Σ. και του Δ.Σ.. Όταν απουσιάζει, αναπληρώνεται στα καθήκοντα του από τον Αντιπρόεδρο, στον οποίο μπορεί ο Πρόεδρος να αναθέτει ειδικά καθήκοντα.

Ο Γενικός Γραμματέας κρατάει το αρχείο της Ομάδας, την αλληλογραφία, τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Δ.Σ. και των Γ.Σ., προσυπογράφει με τον Πρόεδρο τα έγγραφα και τα πρακτικά και με τον Ταμία τα εντάλματα και γενικά μεριμνεί για την καλή λειτουργία της Ομάδας. Τηρεί Μητρώο Τακτικών Μελών, Μητρώο Επίτιμων Μελών και Ειδικό Μητρώο Δοκίμων Μελών. Όταν απουσιάζει, αναπληρώνεται με εντολή του Προέδρου από άλλο μέλος του Δ.Σ..

Ο Ταμίας διαχειρίζεται τα οικονομικά της Ομάδας, ενημερώνει το βιβλίο της οικονομικής διαχείρισης και φροντίζει για την έγκαιρη σύνταξη του προϋπολογισμού της Ομάδας. Μεριμνά για την είσπραξη των συνδρομών των μελών και υποχρεούται να προβαίνει σε άμεση κατάθεση των ποσών που εισπράττει στο τραπεζικό λογαριασμό που τηρεί η Ομάδα, κρατώντας εις χείρας του σε μετρητά, μόνον το ποσό εκείνο που με απόφασή του ορίζει το Δ.Σ. για την αντιμετώπιση τρεχουσών δαπανών. Τηρεί Βιβλίο Ταμείου και τα αναγκαία για τις εισπράξεις και τις οφειλές της Ομάδας. Για κάθε δαπάνη που πραγματοποιεί για λογαριασμό της Ομάδας, ο Ταμίας λαμβάνει οπωσδήποτε το αντίστοιχο νόμιμο παραστατικό, ενημερώνει πάραυτα το βιβλίο Ταμείου για κάθε είσπραξη και πληρωμή, καταχωρώντας και φυλάσσοντας όλα τα σχετικά παραστατικά που εκδίδει ο ίδιος ή λαμβάνει από τρίτους. Ο Ταμίας υποχρεούται να παρουσιάζει τουλάχιστον μία φορά ανά εξάμηνο στο Δ.Σ. έκθεση για την κατάσταση και τις κινήσεις του Ταμείου και να συντάσσει στο τέλος κάθε διαχειριστικής περιόδου τον ισολογισμό της κλειόμενης χρήσης. Θέτει τα τηρούμενα από αυτόν βιβλία στη διάθεση της Ελεγκτικής Επιτροπής τουλάχιστον μία φορά ετησίως (στα πλαίσια του τακτικού ελέγχου), αλλά και εκτάκτως, ανά πάσα στιγμή ήθελε ζητηθεί αυτό από την Ελεγκτική Επιτροπή.

Άρθρο 8ο

Εκλογές γίνονται κάθε δύο (2) χρόνια ή όταν ο αριθμός των μελών του Δ.Σ. μειωθεί κάτω των τριών πριν λήξει η θητεία του. Στη Γ.Σ., που έχει αντικείμενο την εκλογή του Δ.Σ., εκλέγεται ταυτόχρονα και τριμελής Ελεγκτική Επιτροπή (Ε.Ε.).

Το δικαίωμα του εκλέγειν έχουν μόνο τα τακτικά μέλη, εφόσον δεν έχουν οικονομικές εκκρεμότητες προς την Ομάδα, ενώ δικαίωμα του εκλέγεσθαι έχουν όσα εξ αυτών κατέχουν αδεία ραδιοερασιτέχνη.

Από τη Γ.Σ. με απλή πλειοψηφία των παρόντων, και με φανερή ψηφοφορία εκλέγονται και τα δύο μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής που θα ενεργήσουν τις εκλογές για την ανάδειξη του Δ.Σ. και της Ε.Ε..

Το Δ.Σ. συγκαλεί τη Γ.Σ., προκηρύσσει τις εκλογές, και καθορίζει την ημερομηνία και τον τόπο 30 ημέρες νωρίτερα. Δέχεται τις υποψηφιότητες και ανακηρύσσει τους υποψήφιους 7 ημέρες πριν από τις εκλογές, εκδίδει το ενιαίο ψηφοδέλτιο αναγράφοντας τα ονόματα των υποψηφίων με απόλυτη αλφαβητική σειρά και τα παραδίδει την ημέρα των εκλογών στην Εφορευτική Επιτροπή.

Το ψηφοδέλτιο πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον 7 υποψήφιους για το Δ.Σ. (από τους οποίους θα προκύψουν 5 τακτικά μέλη και 2 αναπληρωματικά) και 4 υποψήφιους για την Ε.Ε. (από τους οποίους θα προκύψουν 3 τακτικά και 1 αναπληρωματικό). Ο κάθε ψηφοφόρος δείχνει την προτίμησή του σε δύο (2) το ανώτερο υποψήφιους για το Δ.Σ. και σε ένα (1) για την Ε.Ε., βάζοντας στο ενιαίο ψηφοδέλτιο, σταυρό δίπλα από το ονοματεπώνυμο του υποψήφιου. Το ψηφοδέλτιο, στη συνέχεια, τοποθετείται στον φάκελο της Εφορευτικής Επιτροπής και μετά στην ψηφοδόχο, ενώ ο ψηφοφόρος υπογράφει και στο σχετικό πρακτικό ψηφοφορίας.

Μετά το τέλος της ψηφοφορίας, η Εφορευτική Επιτροπή κάνει την καταμέτρηση των ψήφων και ανακηρύσσει τους εκλεγέντες, συντάσσει πρακτικό εκλογής και το παραδίδει στον πλειοψηφίσαντα υποψήφιο του Δ.Σ.. Ο τελευταίος συγκαλεί το νέο Δ. Σ. σε πρώτη συνεδρίαση εντός δύο εβδομάδων από τη διενέργεια των εκλογών, όπου γίνεται και η κατάρτιση του σε σώμα, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 6. Εάν οι πλειοψηφίσαντες είναι περισσότεροι (ισοψηφίσαντες), τη συνεδρίαση συγκαλεί ο μεγαλύτερος σε ηλικία εξ αυτών. Εάν για οποιοδήποτε λόγο παρέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο του ενός μηνός από τη διενέργεια των εκλογών, χωρίς να έχει συγκληθεί κατά τα ανωτέρω το νέο Δ.Σ., οποιοδήποτε τακτικό μέλος αυτού μπορεί να συγκαλέσει την πρώτη του συνεδρίαση.

Άρθρο 9ο

Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται μία φορά το χρόνο σαν τακτική (το μήνα Ιανουάριο) και έκτακτα όταν το κρίνει αναγκαίο το Δ.Σ. ή όταν το ζητήσουν τα 2/5 των ταμειακά εντάξει μελών με έγγραφη αίτησή τους προς το Δ.Σ., όπου πρέπει να περιέχονται και τα προτεινόμενα προς συζήτηση θέματα.

Η Γ.Σ. είναι σε απαρτία όταν είναι παρόντα περισσότερα από τα μισά εκ των ταμειακά εντάξει τακτικών μελών. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει απαρτία, η Γ.Σ. συνέρχεται εκ νέου μετά από μία εβδομάδα στον ίδιο τόπο, με τα ίδια θέματα ημερήσιας διάταξης, χωρίς άλλη πρόσκληση και είναι σε απαρτία ανεξάρτητα από τον αριθμό των παρευρισκομένων.

Το Δ.Σ. αποστέλλει έγγραφες προσκλήσεις σ' όλα τα μέλη της Ομάδας, τουλάχιστον ένα μήνα πριν την ορισθείσα ημέρα σύγκλησης της, στην οποία θα πρέπει οπωσδήποτε, να αναγράφεται ο τόπος και ο χρόνος της συνεδρίασης, τα θέματα της ημερήσιας διάταξης και μνεία για την τυχόν επαναληπτική Γ.Σ..

Θέματα της ετήσιας τακτικής Γ.Σ. είναι οπωσδήποτε, μεταξύ άλλων:

α) Απολογισμός πεπραγμένων του Δ.Σ. κατά το λήξαν ημερολογιακό έτος, ισολογισμός της ίδιας περιόδου και έκθεση της Ε.Ε. (παρουσίαση, συζήτηση, έγκριση).

β) Υποβολή προϋπολογισμού και εξόδων τρέχοντος έτους προς έγκριση από τη Γ.Σ..

γ) Διάφορα θέματα και ερωτήσεις των μελών της Ένωσης.

Ειδική Γενική Συνέλευση για τη διάλυση της Ομάδας ή τροποποίηση του καταστατικού της, γίνεται μόνο όταν αυτό ζητηθεί έγγραφα από τα 3/4 των ταμειακά εντάξει τακτικών μελών, η δε απόφαση για την τροποποίηση ή διάλυση της Ομάδας λαμβάνεται με πλειοψηφία των 3/4 των παρισταμένων μελών στην Ειδική Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 10ο

Τα έσοδα της Ομάδας προέρχονται από δικαιώματα εγγραφής, από εισφορές, τακτικές ή έκτακτες, από εκδηλώσεις και από τις συνδρομές προς τα τεύχη και τις εκδόσεις της Ομάδας.

Τακτικοί πόροι είναι οι συνδρομές των μελών, που καθορίζονται με σχετική απόφαση του Δ.Σ..

Έκτακτοι πόροι είναι οι δωρεές και κληρονομιές προς την Ομάδα καθώς και οι διάφορες εισπράξεις διαφόρων εκδηλώσεων και εκδόσεων της Ομάδας, η τυχόν βοήθεια από Υπουργεία, Ο.Τ.Α., οργανώσεις και φορείς πάσης φύσης (χορηγοί) κ.ά..

Σε περίπτωση διάλυσης της Ομάδας, ο ραδιοερασιτεχνικός εξοπλισμός περιέρχεται στην εδρεύουσα στη Θεσσαλονίκη «ΛΕΣΧΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΤΑΔΡΟΜΕΩΝ», η δε λοιπή περιουσία της περιέρχεται σε Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης της πόλης της Θεσσαλονίκης που θα έχει ενισχύσει το έργο της Ομάδας και τον οποίο θα καθορίσει με σχετική απόφαση η Γ.Σ. της Ομάδας. Αν για οποιοδήποτε λόγο δεν καταστεί δυνατή η λήψη σχετικής απόφασης, τότε η περιουσία περιέρχεται στη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Θεσσαλονίκης.

Τροποποίηση του καταστατικού και διάλυση της Ομάδας αποφασίζονται με πλειοψηφία των 3/4 των παρόντων μελών της Γ.Σ. η οποία συγκαλείται ειδικά για το σκοπό αυτό και απαρτίζεται από τα μισά τουλάχιστον μέλη. Η Ομάδα επίσης

Διαλύεται όταν τα μέλη της μειωθούν σε λιγότερα των δέκα (10).

Άρθρο 11ο

Η διαγραφή μέλους της Ομάδας είναι δυνατή με απόφαση του Δ.Σ. όταν αυτό αποδεδειγμένα ενεργεί κατά των διατάξεων του παρόντος καταστατικού ή κατόπιν έγγραφης πρότασης του 1/3 των ταμειακά τακτοποιημένων μελών προς το Δ.Σ. ή σε οποιαδήποτε περίπτωση υφίσταται σοβαρός λόγος ή όταν το ζητήσει ο ίδιος (παραίτηση). Η απόφαση του Δ.Σ. σε κάθε περίπτωση κοινοποιείται εγγράφως με συστημένη επιστολή προς το διαγραφέν μέλος, το οποίο μπορεί να την προσβάλει στην επόμενη Γ.Σ.. Επίσης σχετική ανακοίνωση αναρτάται και στα γραφεία εντευκτήριο της Ομάδας, καθώς και στο περιοδικό τεύχος αυτής. Σε κάθε περίπτωση το μέλος ενημερώνεται πριν την λήψη της απόφασης για τη διαγραφή του και καλείται εγγράφως όπως παραστεί κατά τη συνεδρίαση του Δ.Σ., προκειμένου να εκθέσει τις απόψεις του. Οι επιστολές που αναφέρονται στο καταστατικό αυτό, θα αποστέλλονται στη ταχυδρομική διεύθυνση που το ίδιο το μέλος έχει δηλώσει προς την Ομάδα κατά τη συμπλήρωση της σχετικής αρχικής του έντυπης αίτησης ή με τυχόν μεταγενέστερη τροποποιητική αυτής έγγραφη δήλωσή του.

Άρθρο12ο

Ο έλεγχος και η εποπτεία της διαχείρισης του Δ.Σ. της Ομάδας ανατίθεται σε τριμελή Ελεγκτική Επιτροπή. Η Ε.Ε. ελέγχει την οικονομική διαχείριση του Δ.Σ. και δικαιούται να εξετάζει τα λογιστικά βιβλία της Ομάδας και να ζητάει οποτεδήποτε την επίδειξη του περιεχομένου του Ταμείου. Συντάσσει επίσης έκθεση για την οικονομική διαχείριση του Δ.Σ. και την κατάσταση του Ταμείου, την υποβάλει στις Γενικές Συνελεύσεις.

Η Ε.Ε. εκλέγεται από τη Γ.Σ. με μυστική ψηφοφορία. Η θητεία των μελών της είναι διετής. Αυτονόητο είναι ότι δεν μπορεί να συμπίπτει στο ίδιο πρόσωπο η ιδιότητα του μέλους του Δ.Σ. και του μέλους της Ε.Ε..

Το Δ.Σ. της Ομάδας δύναται, εφόσον το κρίνει σκόπιμο, να συστήσει μόνιμες ή έκτακτες Επιτροπές, των οποίων το έργο και τη δικαιοδοσία καθώς και τις επί μέρους λεπτομέρειες λειτουργίας καθορίζει με απόφασή του.

Επίσης το Δ.Σ. μπορεί να συντάξει Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας της Ομάδας που θα πρέπει να τον εγκρίνει η Τακτική Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 13ο

Οι ενστάσεις και οι διαμαρτυρίες κατά των αποφάσεων του Δ.Σ. υποβάλλονται προς τη Γ.Σ. των μελών, αποκλειόμενης της προσφυγής σε άλλες διοικητικές ή δικαστικές αρχές πριν αποφανθεί γι' αυτές η Γ.Σ.. Η διαχειριστική περίοδος αρχίζει την 1η Ιανουαρίου εκάστου έτους και λήγει την 31Π Δεκεμβρίου του ιδίου έτους. Η θητεία του εκλεχθέντος Δ.Σ. πρέπει οπωσδήποτε να αρχίζει το αργότερο μέχρι το τέλος του μήνα Φεβρουαρίου του έτους όπου έλαβαν χώρα οι εκλογές. Εάν για οποιοδήποτε λόγο δεν καταστεί δυνατή η κατάρτιση νέου Δ.Σ. και η ανάληψη από αυτό της διοίκησης της Ομάδας, παρατείνεται αυτοδικαίως η θητεία του μέχρι τότε Δ.Σ. μέχρι να καταστεί δυνατή η ανάληψη των καθηκόντων του νέου, ενώ σε περίπτωση που παρέλθει άπρακτο χρονικό διάστημα 4 μηνών από τη διενέργεια των εκλογών, το ίδιο Δ.Σ. συγκαλεί εκ νέου τη Γ.Σ. της Ομάδας για τη διενέργεια των εκλογών.

Το καταστατικό αυτό περιλαμβάνει δεκατρία (13) άρθρα, καταρτίσθηκε στην ιδρυτική συνέλευαη των μελών της Ομάδας που έγινε στη Θεσσαλονίκη την 31¬η Ιανουαρίου 2005, έγινε κοινά αποδεκτό και υπογράφεται απ' όλα τα ιδρυτικά μέλη ως ακολούθως:

ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ

pdf-icon.png  Λήψη του καταστατικού σε αρχείο PDF.

Αναζήτηση

Ραντεβού κάθε

Δευτέρα & Τετάρτη
19:00 με 22:00
στην έδρα του Συλλόγου

28ης Οκτωβρίου 36
& Μεγάλου Αλεξάνδρου
Εύοσμος, Θεσσαλονίκη.

Βρείτε μας στα Social Media

  

 

         QO-100

      

 

SV2L Remote  RU84 

 

SSTV Live CAM